چهارشنبه 3 شهریور ماه، 1395
متن مورد نظر را وارد نمایید
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

گزارش خبری همایش دو روزه رصد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

برنامه های راهبردی دانشگاه علوم پزشكي مجازي كشور و طرح های واسپاری شده اين دانشگاه درهمایش دو روزه رصد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی كه با حضور مسئولین عالی کشوری،. ...

ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی در فضای مجازی

ارائه مدل دوره های پودمانی و کوتاه مدت آموزش پزشکی در فضای مجازی از جمله امور واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی ایران است که گزارش اقدامات انجام شده در نشست 95/4/28 توسط سرکار خانم دکتر دهناد و همکاران ایشان به شرح زیر ارائه شد: ...

گزارش اقدامات انجام شده برای کتابخانه مجازی دانشگاه

طرح کتابخانه مجازی از جمله امور واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی ایران است که گزارش اقدامات انجام شده در نشست مورخ 28/4/95 توسط سرکار خانم دکتر نعمتی مجري طرح به شرح زیر ارائه شد: ...


فراخوان پذیرش اعضای هيات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در دوره مجازی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی سال 95

به اطلاع کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و اعضای هیات علمی گروه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی میرساند، واجدین شرایط براساس شیوه نامه ی ارائه دوره های مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، می توانند نسبت به ثبتنــام در سامــانه اینترنتــی مرکــز سنجش آموزش پزشکـــی http://sanjeshp.irاقدام نمایند .
لازم است متقاضیان مفاد فراخوان آموزش پزشکی و شیوه نامه ی ارائه دوره های مجازی آموزش پزشکی را (مندرج در همین سامانه) دقیقاً مطالعه نمایند.

مفاد فراخوان


شیوه نامه ارائه دوره های

مجازی آموزش