Category: امور دانشگاهی

در دهمین همایش سالیانه انجمن داروسازی بالینی از دوره پودمان اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه استقبال شد

دوره پودمانی مجازی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه، برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه میگردد.

Read More

چهارمین آزمون الکترونیکی پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد

چهارمین آزمون الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در 53 مرکز آزمون دانشگاه­های علوم پزشکی کشور و نیز مرکز سنجش آموزش پزشکی برای دانشجویان مستقر در دانشگاه­های علوم پزشکی شهر تهران برگزار شد.

Read More

چهارمین نشست مسوولین کمیته های علمی پودمان های برنامه پزشکی خانواده و سومین نشست نمایندگان گروه های راهنمای مطالعه

چهارمین نشست بررسی محتواهای تولید شده برای پودمان¬های برنامه پزشکی خانواده به منظور گزارش ارزیابی و تصمیم گیری نهایی در مورد تولید محتواهای باقی مانده و سومین نشست نمایندگان گروه های راهنمای مطالعه برگزار شد

Read More

برگزاری اولین جلسه ارزیابی کمی و کیفی محتواهای آموزشی برنامه پودمانی مجازی تربیت پزشک خانواده

اولین جلسه ارزیابی کمی و کیفی محتواهای آموزشی برنامه پودمانی مجازی تربیت پزشک خانواده در 4 اسفند ماه 1397 با حضور ارزیابان برنامه در سالن مرکز سنجش علوم پزشکی کشور برگزار شد.

Read More

پنجمین جلسه ی شورای آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

پنجمین جلسه ی شورای آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی به ریاست آقای دکتر سید ناصر استاد و با شرکت اعضای شورا، در محل سالن کنفرانس دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

Read More