Category: امور دانشگاهی

دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده پس از 2 سال تلاش آغاز شد

معاونت امور دانشگاهی اظهار داشتند که دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده پس از فعالیت و تلاش های 2 ساله گروهی از همکاران در معاونت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به ثمر نشست و در...

ادامه متن

دکتر آسایی: دوره پودمانی پزشک خانواده و دوره های مشابه مکمل تخصص پزشکی خانواده هستند و معاونت آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی پیش قدم این فعالیت می باشند

دکتر آسایی اردکانی در ششمین نشست دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده گفت: از اینکه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده اعلام فراخوان شده است بسیار خرسندم و با این فراخوان آرزوی 8 ساله بنده در حال تبدیل شدن به واقعیت...

ادامه متن

تصویب نیمرخ آموزشی دوره پودمانی پزشکی خانواده در پنجمین نشست کمیته مربوطه

پنجمین نشست کمیته پزشکی خانواده با حضور مسئولان پودمان های دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده به منظور اطلاع از شرکت کنندگان اولین فراخوان دوره برگزار شد.

ادامه متن