Category: امور دانشگاهی

دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده پس از 2 سال تلاش آغاز شد

معاونت امور دانشگاهی اظهار داشتند که دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده پس از فعالیت و تلاش های 2 ساله گروهی از همکاران در معاونت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به ثمر نشست و در...

Read More

دکتر آسایی: دوره پودمانی پزشک خانواده و دوره های مشابه مکمل تخصص پزشکی خانواده هستند و معاونت آموزشی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی پیش قدم این فعالیت می باشند

دکتر آسایی اردکانی در ششمین نشست دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده گفت: از اینکه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده اعلام فراخوان شده است بسیار خرسندم و با این فراخوان آرزوی 8 ساله بنده در حال تبدیل شدن به واقعیت...

Read More

در دهمین همایش سالیانه انجمن داروسازی بالینی از دوره پودمان اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه استقبال شد

دوره پودمانی مجازی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه، برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه میگردد.

Read More

چهارمین آزمون الکترونیکی پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد

چهارمین آزمون الکترونیکی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در 53 مرکز آزمون دانشگاه­های علوم پزشکی کشور و نیز مرکز سنجش آموزش پزشکی برای دانشجویان مستقر در دانشگاه­های علوم پزشکی شهر تهران برگزار شد.

Read More