Category: زیرساخت

بازدید از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و برگزاری کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه را با حضور دکتر محمدی برگزار کرد.

Read More

کارگاه اصول طراحی آموزشی در برنامه های موکس چگونه است؟ در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی در روز سه شنبه 30/11/97 کارگاه "اصول طراحی آموزشی در برنامه های موکس چگونه است؟" را با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار کرد.

Read More