Category: human resources

حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی در سی وششمین همایش معاونین توسعه مدیریت ومنابع دانشگاهها

سی و ششمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و سازمان های وابسته با حضو وزیر بهداشت، دکتر هاشمی، در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار...

ادامه متن