کارگاه اصول طراحی آموزشی در برنامه های موکس چگونه است؟ در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-با توجه به اهمیت و کاربرد MOOCs (Massive Open Online Courses)، به عنوان یکی از رویکردهای نوین آموزش عالی در جهان، در بسته توسعه آموزش مجازی از بسته های تحول آموزش وزارت بهداشت، راه اندازی موکس کشوری با عنوان “آرمان” (آموزش رایانه ای انبوه و نوین) در دستور کار قرار گرفت. پلاتفرم نرم افزاری آرمان در دست طراحی است و روند آماده سازی بخشی از برنامه های آموزشی آن نیز در قالب فراخوان های تولید محتوای دانشگاه علوم پزشکی مجازی، آغاز شده است. لذا به موازات اقدامات فوق برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی با موکس ها و روند طراحی آموزشی آنها مدنظر قرار گرفته است. در این کارگاه یک روزه، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مفهوم موکس و طیف و انواع آن، با خصوصیات آموزش های ارائه شده در این پلاتفرم ها آشنا شده و اصول مقدماتی طراحی آموزشی دوره های موک را مرور کردند. در این کارگاه که توسط دکتر ریتا مجتهدزاده، عضو هیات علمی گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیات علمی وابسته دوم گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی و مسوول کارگروه راه اندازی LMS-MOOCs ملی، دکتر آزاده شعبانی، عضو و مسوول توسعه و پژوهش کارگروه راه اندازی LMS-MOOCs ملی دانشگاه علوم پزشکی مجازی و دکتر آیین محمدی معاون زیرساخت دانشگاه برگزار شد نمایندگانی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، قزوین، گلستان، لارستان، قم، بیرجند، کرمانشاه، ایلام، بجنورد، شهرکرد، جهرم و مجازی شرکت داشتند. قسمت های مختلف کارگاه نیز شامل: موکس و انواع آن ، روند موکس ها و مروری بر پلاتفرم های رایج موکس در دنیا ، اصول طراحی آموزشی در موکس ها ، موکس ملی “آرمان” “آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین” ، روند تولید و اعتباربخشی دوره های آموزشی آرمان، فراخوان تولید محتوای بخش آموزه های آرمان، کاربرد برنامه های آموزشی آرمان در آموزش های دانشگاهی و کلاس وارونه پیشنهادی برای کاربرد آموزه های آرمان بود. در پایان به هریک از شرکت کنندگاه گواهی شرکت در کارگاه اهدا شد.