با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مجازی، اولین جلسه گروه آموزشی مجازی انفورماتیک تصویربرداری برگزار شد.

اولین جلسه گروه آموزشی مجازی انفورماتیک تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور ریاست دانشگاه، با هدف تبیین اهداف کلان گروه، تدوین برنامه عملیاتی و معرفی برنامه های پودمانی حوزه انفورماتیک تصویربرداری برگزار گردید.

دکتر احمدی، مشاور رییس دانشگاه در امور دانشگاهی به بیان اهداف و سیاست های کلی دانشگاه علوم پزشکی مجازی در راستای دو نقش تولیتی – ستادی حوزه آموزش های الکترونیکی و نیز دانشگاهی در کشور پرداخت و برنامه های جاری معاونت امور دانشگاهی، جزئیات نحوه طراحی و اجرای برنامه های پودمانی از جمله اهداف، استراتژی ها و نحوه ارزشیابی دوره ها، جزئیات مراحل اجرایی برنامه ها از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت توانمندسازی اعضای گروه، تولید محتواهای آموزشی دیجیتال، تهیه فراخوان و سایر امور مربوط به خدمات آموزشی دوره ها را شرح داد.

دکتر فاتحی، مدیر گروه انفورماتیک تصویربرداری دانشگاه گفت: نو بودن مفاهیم و ابزارهای انفورماتیک تصویربرداری سبب شده است که طیف گسترده ای از مخاطبان به آموزش این حوزه نیاز داشته باشند.

وی افزود: ارائه این آموزشهای گسترده در حال حاضر در بسیاری از کشورها خارج از توان نظام آموزشی رسمی است و شیوه های نوین شامل آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکی یکی از موثرترین روشها برای تامین و پاسخ به این نیازها تلقی می شود.

دوره های پودمانی انفورماتیک تصویربرداری عبارتند از: انفورماتیک تصویربرداری کاربردی، مشاهده از تصاویر پزشکی دیجیتال در بیمارستان و مطب، آشنایی با سامانه های متمرکز تصویربرداری پزشکی برای مدیران و تصمیم گیران و دوره فنی متصدیان اجرایی سامانه های بایگانی و جابجایی تصاویر پزشکی (پکس)

در انتهای جلسه، ابلاغ اعضای هیئت علمی وابسته گروه انفورماتیک تصویربرداری توسط ریاست دانشگاه به ایشان اعطا گردید. این جلسه با حضور ریاست دانشگاه، معاون امور دانشگاهی ، مسئول واحد دوره های کوتاه مدت و پودمانی مجازی، مدیر گروه انفورماتیک تصویربرداری، اعضای هیات علمی وابسته گروه مربوطه با هدف تبیین اهداف کلان گروه، تدوین برنامه عملیاتی و معرفی برنامه های پودمانی حوزه انفورماتیک تصویربرداری برگزار شد.