دومین نشست مشترک مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مجازی با معاونین آموزشی و مسئولین توسعه آموزش مجازی کلان مناطق

در این نشست نحوه عملکرد و اجرایی نمودن برنامه ملی اقدام سال 98 بررسی شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- یکی از بستر های زمینه ساز جهت استقرار برنامه های تحول در حوزه آموزش و یکپارچه سازی فعالیت های دانشگاهی، برگزاری نشست ها و همایش های کشوری در محور های مشخص و تبادل نظر پیرامون تجربیات محیطی و استلزامات ستادی است. از این رو به منظور بررسی نحوه عملکرد و اجرایی نمودن برنامه ملی اقدام سال 98 مرتبط با بسته های آموزش مجازی، دومین نشست مشترک با معاونین آموزشی کلان مناطق و مسئولین بسته های توسعه آموزش مجازی به صورت وبینار برگزار شد.

در این جلسه ابتدا برنامه های عملیاتی سال 98 حوزه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی مجازی تبیین و اهداف مورد انتظار از کلان مناطق به اطلاع مسئولین ذی ربط رسید. در ادامه فرآیند گزارش دهی و ضرورت جمع بندی و ارسال متمرکز گزارشات کلان مناطق، بحث و مورد تاکید قرار گرفت. در پایان معاونین آموزشی و مسئولین بسته های کلان مناطق پیشنهادات و نظرات خود را بیان کرده و دکتر سید ناصر استاد، ریاست دانشگاه علوم پزشکی مجازی راهبردهای لازم را ارائه نمودند.