نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه و ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و همراهان ایشان برگزار گردید

دکتر استاد: ما از بدو تشکیل دانشگاه ارتباط نزدیکی با اساتید و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران داشتیم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- در نشست مشترک هیات رئیسه دانشکاه علوم پزشکی مجازی و دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و همراهان ایشان، دکتر سید ناصر استاد رئیس دانشگاه ضمن توضیح فعالیتهای در حال اجرای دانشگاه با یادآوری این نکته که ” ما از بدو تشکیل دانشگاه ارتباط نزدیکی با اساتید و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ایران داشتیم ” بیان کردند: انگیزه اصلی ما با درنظر گرفتن اقتصاد مقاومتی، کمک به دانشگاهها در استفاده از فضای مجازی بوده است، و تا امروز به همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور به انحاء مختلف ارائه خدمت نموده اییم. دکتر کوهپایه زاده با بیان اینکه آموزش ما در دانشگاهها در حال حاضر بهره وری کافی ندارد گفت: می توانیم با استفاده از فضای مجازی به غنا و افزایش بهره وری آموزش در دانشگاهها کمک کرد. و این دانشگاه بهترین بستر برای این کار را دارد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین اضافه کرد: در آموزش های آکادمیک بین المللی می توانیم با استفاده از زیرساختها و تخصص موجود در دانشگاه علوم پزشکی مجازی کارهای زیادی در منطقه انجام داد. دکتر سلطانی عربشاهی و دکتر مظاهری نژاد معاون آموزش دانشگاه در این نشست دکتر کوهپایه زاده را همراهی میکردند. در پایان این نشست میهمانان از زیرساختها و امکانات دانشگاه بازدید نموده و با روند فعالیتهای دانشگاه آشنا شدند.