مشاور منطقه ای مدیریت سلامت سازمان جهانی بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی مجازی بازدید کرد

فعالیت های بین المللی دانشگاه علوم پزشکی مجازی افزایش میابد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- دکتر حمید رواقی، مشاور منطقه ای مدیریت سلامت سازمان جهانی بهداشت، یکشنبه 10 تیرماه 1398 همراه با دکتر سید ناصر استاد رئیس دانشگاه، دکتر سبزواری معاون امور بین الملل، دکتر احمدی مشاور رئیس دانشگاه در امور دانشگاهی و خانم دکتر بیگدلی دیدار و در خصوص گسترش همکاری های فی ما بین بحث و گفتگو کرده و در پایان از امکانات و زیرساخت های دانشگاه بازدید نمودند.