جلسه بررسی ساز و کار شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

روز یکشنبه مورخ 16 تیرماه 98 جلسه­ ی داخلی معاونت زیرساخت دانشگاه با محوریت بررسی ساز و کار شتاب­دهنده­ دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور دکتر محمدی، معاون زیرساخت دانشگاه تشکیل شد.

در این جلسه به بحث و بررسی پیرامون شتاب­دهنده­ های داخل و خارج از کشور، بررسی و بازخوانی آیین ­نامه ­ی شتاب­دهنده ­ی مصوب و ارائه­ ی پیشنهادات مبنی بر تعیین نام و طراحی لوگوی شتاب­دهنده­ و موضوعات قابل بحث در جلسه­ ی کمیته ­ی راهبردی پرداخته شد.