کارگاه بین المللی Reviewing Clinical Guidelines in Iran در دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد

کارگاه بررسی روند دستورالعمل هاى بالینی در ایران توسط سازمان جهانی بهداشت و با حضور پروفسور هولگر شونمان و با همکاری معاونت امور بین الملل دانشگاه مجازی برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی – این کارگاه با حضور جمعی از نمایندگان دانشگاه های برتر علوم پزشکی کشور، سازمان غذا و دارو، سازمان بهداشت جهانی و پروفسور هولگر شونمان استاد دانشگاه مک مستر کانادا با موضوع بررسی روند دستورالعمل های بالینی در ایران به صورت حضورى و غیرحضورى در سالن وبینار دانشگاه علوم پزشکی مجازی برگزار شد.

از موضوعات مطرح شده در این نشست می توان به بررسی پیشرفت دستورالعمل های محوله سازمان جهانی بهداشت در ایران نسبت به چشم انداز این سازمان و بررسی استانداردها و دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد.