اطلاعیه پرداخت هزینه دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

باتوجه به ثبت نام اولیه شما در دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده، جهت ثبت نام نهایی نسبت به واریز هزینه دوره به مبلغ 1.812.800 (یک میلیون و هشتصد و دوازده هزار ریال) به حساب بانک ملت دانشگاه به شماره حساب 5990074511 و شناسه واریزی 20012 حداکثر تا تاریخ جمعه مورخ 28/4/98 اقدام نموده و رسید بانکی را به  نمابر دانشگاه 88502295 ارسال نمایید. در غیر اینصورت ثبت نام شما لغو می گردد.