تصویب نیمرخ آموزشی دوره پودمانی پزشکی خانواده در پنجمین نشست کمیته مربوطه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی-پنجمین نشست کمیته پزشکی خانواده به منظور تصویب نیمرخ آموزشی دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده و ارائه گزارش از شرکت کنندگان دوره اول فراخوان، در ساختمان مرکز سنجش آموزش پزشکی چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 از ساعت 9 الی 13 برگزار شد.

دکتر سلیمان احمدی مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در امور دانشگاهی در این جلسه به بیان اهداف و دستور کار جلسه پرداخت و گفت 87 درصد از شرکت کنندگان پزشکانی هستند که به شکل های مختلف رابطه استخدامی با دانشگاه های علوم پزشکی دارند و 13 درصد هم پزشکانی هستند که به عنوان داوطلب آزاد در دوره شرکت کرده اند.

در ادامه دکتر حیدرزاده مدیر گروه آموزش پزشکی مجازی پزشکی خانواده، به موضوع مهم ارزشیابی برنامه نیز اشاره کرده و بیان کرد: جهت سنجش میزان اثربخشی برنامه، باید تیم ارزشیابی فعال شود و دوره، باید ارزیابی  گردد.

در آخر گروه بندی نمایندگان دانشگاه ها به عنوان اعضای کمیته علمی پودمان ها مورد بحث قرار گرفت و با توجه به تعداد بالای آنها، لیست اسامی افراد در اختیار مسئولان پودمان ها قرار داده شد تا بر اساس بررسی مسئولان پودمان ها، نیاز مسئولان پودمان ها و همچنین تعداد شرکت کنندگان از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان (Associate Teacher) انتخاب شوند.