صدور گواهی (Certificate) برای فراگیران دوره پودمانی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر اساس بند 1 مصوبه هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی مجازی مورخ 97/11/02 و بنا به درخواست های فراگیران این دوره، امکان صدور گواهی های متعددی به شرح زیر را فراهم نموده است.

دانلود اطلاعیه 27

فرم درخواست گواهی تک درس

فرم درخواست گواهی پایان سطح

فرم درخواست گواهی پایان حیطه