دانشگاه علوم پزشکی مجازی عضو شبکه ,هوش مصنوعی در تصویربرداری AIMIN , شد

برگزاری اولین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی در ایران با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی مقرر گردید تا دانشگاه علوم پزشکی مجازی که به تازگی به عضویت شبکه هوش مصنوعی در تصویربرداری کشور با آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران درآمده است، به عنوان متولی راه اندازی نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی همکاری نماید. این همایش علمی- آموزشی 11 تا 14 آبان ماه 1398 در تهران برگزار خواهد شد.
نخستین همایش هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی به عنوان مهمترین فعالیت علمی شبکه “هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی “AIMIN و تحت نظارت EuSoMII (European Society of Medical Imaging Informatics)، انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی برگزار می گردد.
همچنین در ششمین جلسه شورای آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی با حضور اعضای شورا که روز یکشنبه مورخه 3 شهریور ماه 1398برگزار شد، گروه آموزشی مجازی انفورماتیک تصویربرداری در معاونت امور دانشگاهی تشکیل و راه اندازی 4 دوره پودمانی به تصویب رسید.
این 4 دوره پودمانی عبارتند از:
1- انفورماتیک تصویربرداری کاربردی،
2- مشاهده تصاویر پزشکی دیجیتال در بیمارستان و مطب،
3- دوره فنی متصدیان اجرایی سامانه های بایگانی و جابجایی تصاویر پزشکی
4- دوره آشنایی با سامانه های متمرکز تصویربرداری پزشکی