دستورالعمل انتخاب، اجرا و دفاع از پایان نامه های پژوهشی

معاونت امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی، دستورالعمل انتخاب، اجرا و دفاع از پایان نامه های پژوهشی، دوره پودمانی مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی را به شرح زیر فراهم نموده است .

دانلود فایل انتخاب، اجرا و دفاع از پایان نامه های پژوهشی