اطلاعیه پرداخت هزینه اولین دوره پودمانی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه

با توجه به ثبت نام شما در اولین دوره پودمانی اصول آموزش و مشاوره به بیمار در داروخانه، ضروری است نسبت به واریزهزینه دوره به مبلغ 5,376,000 (پنج میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار ریال) به حساب بانک ملت دانشگاه به شماره حساب 5990074511 و شناسه واریزی 20012 درآمد دانشگاه حداکثر تا تاریخ پنج شنبه مورخ 98/07/04 اقدام نموده و رسید بانکی را به پست الکترونیکی vums.edu@gmail.com ارسال نمایید. در غیراینصورت ثبت نام شما لغو خواهد شد.