دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده پس از 2 سال تلاش آغاز شد

معاونت امور دانشگاهی اظهار داشتند که دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده پس از فعالیت و تلاش های 2 ساله گروهی از همکاران در معاونت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به ثمر نشست و در تاریخ 1 مهر 1398 شروع شد.
دکتر احمدی، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی در امور دانشگاهی بیان کرد: برنامه پودمانی مجازی پزشکی خانواده با همکاری و اقدام مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفتر منطقه ای کشورهای مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی با عنوان برنامه ملی Family Physician Bridging Program ارائه و تصویب شد و با همکاری فی مابین دانشگاه علوم پزشکی مجازی و معاونت های محترم آموزشی و بهداشت وزارت تهیه و تدوین گردید. این دوره به عنوان یک برنامه میانبر آموزشی به منظور توانمندسازی پزشکان در حوزه پزشکی خانواده طراحی شده است و هدف اصلی آن آموزش پزشکان عمومی است و در قالب دوره های پودمانی و با بهره گیری از الزامات آموزش ترکیبی از جمله دوره های آموزش مجازی و کسب تجارب یادگیری حاصل از ارائه خدمات مراقبت سرپایی به عنوان تکلیف و پروژه درسی (همزمان با فعالیت در مراکز خدمات جامع سلامت CCHS و یا سایر مراکز بهداشتی درمانی) اجرا می شود.
این دوره دارای 6 پودمان مبانی پزشکی خانواده، مراقبت از نوزادان و کودکان، سلامت نوجوانان و جوانان، سلامت میانسالان، مراقبت های سالمندی و سلامت مادران و بهداشت باروری است.

قابل ذکر است در این دوره پودمانی قریب به هزار دانشجو در 22 گروه درسی و 220 مدرس در 6 پودمان حضور دارند. کلاس های این دوره بر اساس اولویت های انتخابی فراگیران تنظیم گردیده و همچنین، تقسیم بندی دانشجویان در گروه های 50 نفره صورت گرفته و توزیع دانشجویان در این گروه ها با توجه به دانشگاه علوم پزشکی محل اشتغال به صورت تصادفی انجام گرفته است. علاوه بر این گروهبندی اساتید و توزیع آن ها در گروه های دانشجویان بر اساس تخصص و تجربه ایشان صورت گرفت.