برپایی غرفه اولین دوره مجازی پودمانی انفورماتیک پرستاری در دومین همایش انجمن فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت

دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری، برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می گردد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مجازی- اولین دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری در دومین همایش انجمن فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت از تاریخ 27 الی 28 شهریور ماه 98 در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همراه با برپایی غرفه گروه انفورماتیک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی معرفی گردید. دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری، برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی ارائه می گردد. در این همایش دکتر آسیه درویش، مدیر گروه انفورماتیک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی رئیس نشست انفورماتیک پرستاری بود و روند تشکیل گروه انفورماتیک پرستاری همراه با اساتید مطرح از 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور و همچنین طراحی دوره و اهمیت آن در ارتقای سلامت و هم راستایی با سنجه های اعتباربخشی بیمارستانی را برای مخاطبین بیان نمود.

قابل ذکر است امکان ثبت نام آنلاین در غرفه دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای مخاطبان وجود داشت و این غرفه با استقبال پرستاران و حاضرین در همایش مواجه شد.