مجموعه محتوای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ایجاد فرهنگ استفاده از آموزش مجازی در بین دانشجویان، اعضای هیات علمی و دست اندرکاران دانشگاه های علوم پزشکی کشور یکی از مهمترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی مجازی را تشکیل می دهد. بر همین اساس بر آن شدیم تا مجموعه محتواهایی تهیه کنیم و با آشنا سازی مخاطبان با یادگیری الکترونیکی و جنبه های مختلف آن، استفاده از آموزش مجازی در دانشگاه ها را بیش از پیش توسعه بخشیم. این محتواها که با رعایت اصول آموزشی و با پیشرفته ترین تکنولوژی های در دسترس تهیه شده موارد زیر را پوشش می دهد:

استانداردهای محتوای الکترونیکی

دکتر میترا قریب

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

آشنایی با کلاس وارونه

دکتر آیین محمدی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

ویژگی های محتوای الکترونیکی

دکتر مانوش مهرابی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

تیم های درگیر در سیستم های یادگیری الکترونیکی

دکتر ریتا مجتهدزاده

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

چرا آموزش حضوری؟

دکتر سیدامید فاطمی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

بازی سازی در یادگیری الکترونیکی

دکتر شعله بیگدلی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

دکتر آیین محمدی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

آشنایی با تحلیل گر یادگیری

دکتر آزاده شعبانی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

معرفی ابزارهای ویدئو توضیح دهنده

دکتر عیسی رضایی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

تعاریف و مفاهیم یادگیری الکترونیکی

دکتر آیین محمدی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

آشنایی با موکس

دکتر ریتا مجتهدزاده

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

دکتر مریم طایفه محمودی

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد

طراحی سیستم های هوشمند برای سامانه های یادگیری الکترونیکی

دکتر غلام علی منتظر

دریافت فایل با حجم کم

دریافت فایل با حجم زیاد