به نام خداوند بخشاینده مهربان

    آموزش مجازی از ده ها سال پیش و همزمان با اختراع اینترنت آغاز شد و همگام با توسعه فناوری، گسترش پیدا کرد. این پدیده امروزه تا جایی پیش رفته که در عالم پداگوژی و علم یاددهی-یادگیری تبدیل به یک پارادایم جدید شده و در تمام دانشگاه ها و مراکز آموزشی پیشرفته جهان با روش های روتین و سنتی آموزشی آمیخته شده است. کوتاه شدن نیمه عمر دانش به ویژه در علوم پزشکی، لزوم تربیت فراگیرانی که یادگیرنده مادام العمر باشند و اهمیت آموزش در همه مکان ها و همه زمان ها از یک سو و توجه به عدالت آموزشی به عنوان یک اصل، از سوی دیگر باعث شده تا یادگیری الکترونیکی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
در ایران نیز یادگیری الکترونیکی و زیرشاخه های آن به صورت پراکنده و به خصوص در دهه 80 ، مورد توجه بعضی از اعضای هیات علمی و مراکز آموزشی قرار گرفته بود و تشکیل اولین دانشکده مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1389، به عنوان یک نقطه عطف، موجب توجه بیش از پیش به آن شد.
تدوین بسته تحول و نوآوری در آموزش پزشکی که محور فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و قرار دادن آموزش مجازی به عنوان یکی از بندهای اصلی آن را می توان مهمترین رویداد کشور در روند توسعه این روش آموزشی دانست.
دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز در راستای تحقق این بسته و با بررسی دانشگاه های مجازی در سطح جهان در سال 1394 تاسیس شد. دو رسالت اصلی این دانشگاه را می توان راه اندازی و توسعه رشته های اختصاصی فضای مجازی و تربیت دانشجو در مقاطع مختلف و نیز کمک به ارائه علم آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و توسعه زیرساخت های لازم و ارائه محتواهای الکترونیکی استاندارد به تمام دانشگاه های کشور دانست.
امید است تا با یاری خداوند متعال، این دانشگاه بتواند بر اساس اساسنامه خود، در توسعه یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی قدم های اساسی برداشته و نقش حیاتی خود در آموزش علوم پزشکی را به صورتی موفق و شایسته ایفا کند.

دکتر سید ناصر استاد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی