برگزاری ارتباطات همزمان و وبینار

برگزاری وبینار

دانشگاه علوم پزشکی مجازی با بهره گیری از نرم افزارهای دارای مجوز (لایسنس) و تجهیزات سخت افزاری به روز، جلسات مجازی همزمان و وبینارهای موفقی را به طور روزمره برگزار می کند.
این دانشگاه آمادگی دارد تا این وبینارها را برای متقاضیان برگزار نماید.