ارائه نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی

ارائه LMS به دانشگاه های کشور

نرم افزار کشوری سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) نوید با بررسی بیش از 40 LMS در ایران و جهان و با طراحی آموزشی علمی طراحی شده است و دارای قسمت هایی مانند معرفی درس، دانشجویان و مدرسان، ارائه منابع با انواع فرمت های شناخته شده روز، ارائه تکالیف زمان دار، قابلیت بازخورد به تکالیف فردی و گروهی، تعیین اجزای نمرات، طراحی انواع آزمون ها، راه اندازی بحث گروهی، کپی درس از دوره¬های قبلی، ارسال پیام و ماجول ها و فیچرهای متعدد دیگر به صورت چند زبانه است.
این سامانه هم اکنون توسط 69 دانشگاه در سطح کشور در حال بهره برداری است.
دانشگاه علوم پزشکی مجازی آمادگی دارد تا این سامانه را به همراه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری در اختیار متقاضیان قرار دهد.