مدیران و کارشناسان امور دانشگاهی

تیم مدیریت امور آموزشی

تلفن تماس: 41134 داخلی: 613-605-604

پست الکترونیکedu@vums.ac.ir

فروزان عشوری

کارشناس آموزش

سارا هادیان

کارشناس آموزش

فاطمه طهماسبی

کارشناس آموزش

دکتر نوشین کهن

مدیر آموزش