تقویم آموزشی

ورودی های مهر 95- 96- 97

انتخاب واحد
25 مهر ماه تا 15 آذر

شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه
20 آذر

پایان ترم
21 فروردین 99

برگزاری آزمون، دریافت نمرات از اساتید و ورود نمرات در سامانه سما
هفته اول اردیبهشت

ورودی های مهر 98

ورودی پودمان آبان ماه 1398

انتخاب واحد
10 آبان تا 15 آذر

شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه نوید
20 آذر ماه

پایان ترم
21 فروردین 99

برگزاری آزمون الکترونیکی
هفته اول اردیبهشت ماه