تقویم آموزشی

ورودی های مهر 95- 96

انتخاب واحد
17 آذر

شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه
3 دی

پایان ترم
21 فروردین

برگزاری آزمون، دریافت نمرات از اساتید و ورود نمرات در سامانه سما
هفته اول اردیبهشت

ورودی های مهر 97

انتخاب واحد
26 مهرماه

شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه
20 آذرماه

پایان ترم
21 فروردین

برگزاری آزمون، دریافت نمرات از اساتید و ورود نمرات در سامانه سما
هفته اول اردیبهشت