کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

تعریف دوره

این دوره در سه سطح گواهینامه های سطح 1، سطح 2 و سطح 3 و دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برگزار می گردد. هدف کلی از گذراندن دروس سطح یک، کسب مهارت های عمومی تدریس است. همچنین هدف کلی از گذراندن دروس سطح دو، کسب مهارت های تخصصی برای انجام وظایف قبل، حین و پس از تدریس (به تفکیک علوم پایه و علوم بالینی) است. دروس ویژه گواهینامه سطح سوم در برگیرنده مهارت های مدیریت و رهبری آموزشی می باشد. نهایتاً دروس مرحله آخر که در صورت ثبت نام به عنوان دانشجوی دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ارائه خواهد شد، کسب مهارت دانش پژوهی در آموزش علوم پزشکی است. هر مرحله شامل تعدادی دروس اجباری و تعدادی دروس اختیاری است.