اعضای شورای پژوهشی

آقای دکتر رضا ابوفاضلی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قای دکتر ایمان جهانیان

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

خانم دکتر نوشین کهن

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

خانم دکتر ریتا مجتهد زاده

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر آیین محمدی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر سلیمان احمدی

مشاور رییس دانشگاه در امور دانشگاهی ومدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

خانم دکتر زهره سادات میرمقتدایی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر پیام کبیری

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر عباس کبریایی زاده

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر همایون بنادرخشان

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر آبتین حیدرزاده

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آقای دکتر رضا غفاری

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آقای دکترافشین صرافی نژاد

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خانم فاطمه امینی

مشاور رئیس دانشگاه در امور انتشارات و کتابخانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

خانم تکتم معصومیان حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز