امور کتابخانه مجازی

اهداف و برنامه ها

– شناخت نیازهای اطلاعاتی جامعه کتابخانه با توجه به برنامه ها، رشته های آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه
– گزینش و انتخاب منابع مناسب از میان منابع منتشر شده و موجود
– گردآوری ، نگهداری و سازماندهی منابع جهت بهره گیری در امور آموزش و پژوهش
– بررسی، تهیه و تدوین آیین نامه ها و مقررات مربوط به کتابخانه جهت استفاده بهینه اعضاء از کتابخانه
– حمایت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه یعنی حفظ، اشاعه و ارتقای دانش از طریق فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان جامعه استفاده کننده به منابع اطلاعاتی مورد نیاز
– ارائه خدمات کارآمد و مؤثر با بهره گیری از آخرین فناوری های اطلاعاتی و اطلاع رسانی به منظور تسریع و افزایش کمی و کیفی خدمات اطلاع رسانی به کاربران
– ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران

چشم انداز

کتابخانه علوم پزشکی مجازی تلاش می نماید در راستای برنامه راهبردی دانشگاه در تولید علم و توسعه فناوری و برخورداری از جایگاه معتبر در بین دانشگاه های کشور حرکت نماید و در این راستا می کوشد با تقویت بنیه آموزشی و پژوهشی دانشگاهیان از طریق توسعه و تسهیل دسترسی به منابع معتبر علمی و پژوهشی نیاز دانشگاه و مدیریت بهره برداری از این منابع را ارتقاء بخشد.

وظایف

– نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده
– برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کاربران
– ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی
– ارزیابی دوره ای فعالیتهای کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه سازی منابع و خدمات
– شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی
– ارائه خدمات اطلاع رسانی مرجع و رایانه ای به اعضا

مسئول کتابخانه مجازی: فاطمه امینی
سمت: مشاور رییس دانشگاه در امور انتشارات و کتابخانه مجازی
شماره تماس : 88504050-7 داخلی …
پست الکترونیک: amini.f@vums.ac.ir