شیوه نامه مدیریت برنامه های آرمان

بسم تعالی
شیوه نامه مدیریت برنامه های آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین (آرمان)

موکس یکی از رویکردهای آموزشی نوین است که راهبرد یاددهی-یادگیری آن حوزه آموزش را تحت تاثیر خود قرار داده است. آموزش در موکس، در قالب برنامه های آموزشی و پودمان ها ارائه می شود.
در سال 1394، در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی با هدف ارتقای آموزش تعریف شده است که یکی از آنها “بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی” است. یکی از الزامات این بسته راه اندازی بستر موکس ملی با عنوان آرمان (آموزش رایانه ای ملی انبوه و نوین) است که انجام آن به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار شده است.
به منظور سیاستگذاری روند علمی و اجرایی آرمان، حفظ پویایی و غنای علمی و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت، طراحی و ارائه برنامه¬های آن، شورای آرمان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تشکیل می¬شود.

رسالت این شورا، سیاستگذاری، مدیریت، ارائه آموزش¬ها و ارزشیابی برنامه های آموزشی آرمان به منظور تضمین و ارتقای کیفیت آموزشی و با هدف ارتقای سطح سواد جامعه است. این شورا بر اساس نیاز سنجی، اولویت های آموزشی را تعیین کرده و سیاست¬ها و برنامه¬های توسعه آموزش در آرمان را بر اساس مشارکت صاحب نظران این حوزه تدوین می کند. این شورا همچنین با بررسی روند آموزش مجازی در دنیا به ارائه راه حل های نوین برای پیاده سازی پرداخته و در جهت حضور در فضای بین المللی در محیط مجازی برنامه ریزی می نماید. تمام برنامه های آموزشی آرمان از جهت قابلیت اجرا و نتیجه-اثربخش بودن باید در این شورا مورد بررسی قرار گیرد و بعد از تصویب، اعتبار آن قابل تخصیص خواهد بود.

ترکیب اعضای این شورا به شرح زیر است:
– رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی (رئیس شورا)
– معاون فناوری اطلاعات و زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی
– معاون امور دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
– معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مجازی
– معاون مدیریت و توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی
– دو نفر هیات علمی دارای تجربه در زمینه آموزش مجازی به پیشنهاد معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
– دو نفر از روسای مراکز یا دانشکده های مجازی سایر دانشگاه های کشور به انتخاب رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی
– چهار متخصص در آموزش مجازی از دانشگاه های کشور به پیشنهاد رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی
تبصره 1- دو نفر عضو هیات علمی نماینده معاونت آموزشی وزارت بهداشت و نیز چهار عضو متخصص در آموزش مجازی در هیات امنای دانشگاه مجازی تایید می شوند.
تبصره 2- ابلاغ اعضای شورا توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی به مدت 2 سال ابلاغ می شود.
تبصره 3- یکی از اعضای هیات علمی متخصص آموزش مجازی و عضو شورا، به انتخاب رییس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، به عنوان دبیر شورا تعیین می شود.
تبصره 4. در صورتی که هر یک از اعضای انتصابی شورا به هر دلیل از حضور در بیش از نیمی از جلسات برگزار شده در یک سال معذور باشند، بر اساس روند ماده 2 جایگزین می شوند.
تبصره 5. مصوبات شورا با رای اکثریت نصف به اضافه یک نفر و با ابلاغ رییس دانشگاه اجرایی می شوند.

– تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تشکیل کمیته های علمی و اجرایی
– تدوین سیاست¬ها و برنامه¬های توسعه آرمان
– نیاز سنجی برای تعیین اولویت های آموزشی
– تهیه و تنظیم استانداردهای اعتبار بخشی و روند طراحی و تائید برنامه های آرمان
– بررسی صلاحیت متقاضیان ارائه برنامه در آرمان و نظارت بر روند طراحی و تولید برنامه ها
– نظارت بر روند داوری علمی برنامه های آموزشی
– بررسی تطابق برنامه ها با استانداردهای اعتبار بخشی و تعامل با مولفین برای رفع مشکلات
– برنامه ریزی برای ارزشیابی برنامه ها و عملکرد آرمان
– بررسی نتایج ارزشیابی برنامه ها و بازخورد به مولفین
– تدوین راهنماها و دستورالعمل های آماده سازی برنامه ها
– تعیین روندهای علمی و اجرایی
– نظارت بر حسن عملکرد ارکان علمی و اجرایی
– برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی لازم برای پشتیبانی آرمان متناسب با توسعه آن
– بررسی روند توسعه آموزش مجازی در دنیا و رویکردهای نوین و برنامه ریزی برای اجرا و ارائه آن
– تشکیل جلسات شورا به پیشنهاد دبیر یا رئیس آن و حداقل چهار جلسه در هر سال
– ارائه گزارش سالانه عملکرد به هیات امنای دانشگاه مجازی
– تعیین نرخ برنامه های آموزشی ارائه شده بر اساس بهای نرخ تمام شده به اضافه 20%
– بررسی و انعقاد قرارداد با اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، کارکنان غیر هیات علمی و افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی برای تحقق رسالت خود
تبصره 1. انعقاد قرارداد و نحوه و میزان پرداخت بر اساس ضوابط و مقررات قراردادهای پژوهشی به صورت پیمان خواهد بود.
تبصره 2. پرداخت هر مرحله از قراردادها با تصویب شورای آرمان صورت می گیرد.
تبصره 3. در مواردی که بخشی از وظایف این شورا با آیین نامه های داخلی دانشگاه که از اساسنامه تسری پیدا کرده اند، مغایرت داشته باشد، اجرا یا عدم اجرای آن منوط به نظر رییس دانشگاه است. در موارد مغایرت با مصوبات هیات امنا، مرجع رفع مغایرت هیات امنای دانشگاه است.

این آیین نامه در سه ماده و هشت تبصره در نشست 18 اردیبهشت 1396 در هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی مجازی به تصویب رسید.