الزامات محتواهای الکترونیکی

الزامات محتواهای الکترونیکی
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
معاونت زیرساخت

یکی از وظایف دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی تدوین و ارائه ضوابط و الزامات محتواهای الکترونیکی است. این استانداردها با توجه به علم روز جهان و وضعیت و توانمندی های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تدوین شده است.

1- هر محتوای الکترونیکی باید یک نفر مدرس/مولف مسوول داشته باشد و می تواند توسط گروهی از مدرسین واجد شرایط تدوین و ارائه شود.
1-1. مدرس/مولف مسوول باید عضو هیات علمی رسمی یا پیمانی یکی از دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
1-2. در برنامه هایی که بخشی از یک دوره رسمی دانشگاهی محسوب می شوند، رعایت ضوابط اختصاصی آن برنامه الزامی است.
1-3. گروه مدرسین/مولفین باید تخصص موضوعی داشته باشند.
1-4. مشخصات تماس با مدرس/مولف مسوول و همکاران تهیه محتوای الکترونیکی (تلفن ثابت و همراه و ایمیل فعال) باید ارائه شود.

2- محتوای الکترونیکی باید منطبق با اصول آموزشی تدوین و ارائه شود.
2-1. عنوان محتوا عنوان باید گویا و روشن باشد.
2-2. باید اهداف آموزشی مشخص داشته باشد.
2-3. باید مشخصات کامل مولف(ان) و سازمان متولی ذکر شده باشد.
2-4. باید مخاطبان، پیشنهاد شده باشند.
2-5. زمان آن حداکثر 45 دقیقه باشد و بهتر است در حد 20 دقیقه باشد.
2-6. بهتر است سازماندهی مناسب و منطقی داشته باشد.
2-7. بهتر است با بیان شیوا و رسا و مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه شده باشد.
2-8. بهتر است در انتهای محتوا جمع بندی و خلاصه آن ارائه شود.
2-9. باید همزمانی صوت و تصویر رعایت شده باشد.
2-10. باید منابع محتوا ارائه شده باشد.
2-11. باید دارای تنظیمات دسترسی به بخش های مختلف (مانند منوی محتوا و امکانات navigation) باشد.
2-12. مدرس/مولف مسوول باید بر اساس موضوع برنامه و سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبار محتوای الکترونیکی را مشخص کند و بهتر است این زمان بیشتر از یکسال باشد.

3- محتواهای الکترونیکی باید اصول فنی را رعایت کند.
3-1. محتواهای الکترونیکی باید منطبق با استانداردهای فنی به روز باشند.
3-2. حجم هر محتوای آموزشی باید تا حد امکان کم و حداکثر 20 مگابایت باشد.
3-3. در هیچ بخشی از محتوا نباید از برنامه فلش استفاده شده باشد.
3-4. فرمت محتوا باید HTML5 باشد و قسمت عمده آن شامل صدای همرمان شده (با محتوای متنی، عکس، نمودار و …) باشد و تنها در موارد لازم (مانند نمایش یک مانور یا پروسیجر بالینی) از فیلم استفاده شده باشد.
3-5. محتوا باید با تمامی فرمت¬های SCORM 1.2، EXE، MP4، پادکست صوتی آن و به همراه منبع (Source) محتوا آماده شود.
3-6. صدای محتوا باید با کیفیت، واضح و بدون تزاحم (Noise) باشد و تنظیمات آن به شرح زیر باشد:
MP3 320k, Stereo 48100Hz

4- در محتوای الکترونیکی باید اصول اخلاقی و تعهد حرفه¬ای رعایت شود.
4-1. برای بررسی این اصول راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش¬های علوم پزشکی، راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی، راهنماهای کشوری اخلاق در حیطه¬های خاص و کدهای اخلاقی محتوای الکترونیکی در آموزش مجازی مصوب شورای عالی آموزش مجازی ملاک خواهد بود.