دوره پودمانی مجازی انفورماتیک پرستاری

معرفی دوره:

این دوره پودمانی بصورت مجازی و بومی سازی شده طراحی شده است. محتوای دوره با توجه به نیازها و حداقل هایی که یک پرستار باید از فناوری اطلاعات بداند تا در وضعیت تحولی عصر حاضر بتواند از این ابزارها برای بهبود پیامد مراقبت سودمندانه تر استفاده کند؛ برای تمامی پرستاران کشور در گستره جغرافیایی وسیع فراهم گردید.

اهداف و شاخص های دوره:

هدف کلی این دوره، آموزش و تقویت صلاحیت های انفورماتیک برای پرستاران در همه جنبه های حرفه ای و حیطه بالینی حرفه پرستاری است بطوری که تسهیل گر کسب توانمندی های لازم در زمینه های زیر باشد.

 • سواد اطلاعات پرستاران (Information Literacy)
 • مدیریت اطلاعات بالینی پرستاران (Information Management)
 • مدیریت تحولات انفورماتیک برای پرستاران (Management of Informatics Revolution in Nursing Care)

عناوین زیر پودمان های دوره:

جدول 1-ساختار کلی دوره مقدماتی

جلسات عناوین زیرپودمان ها اهداف
1 مبانی فناوری اطلاعات برای پرستاران سواد اطلاعاتی
2 کاربردهای فناوری اطلاعات برای پرستاران
3 مهارت اطلاع یابی علمی از اینترنت
4 معرفی منابع اطلاعاتی و پایگاه های اطلاعات تخصصی پرستاری و تعامل با آن ها
5 معرفی سیستم های اطلاعات بالینی برای پرستاران مدیریت اطلاعات بالینی
6 کاربرد سلامت همراه (mhealth) در پرستاری
7 پرستاری مبتنی بر شواهد
8 کیفیت مراقبت پرستاری و فناوری اطلاعات
9 بکارگیری مفید ابزارهای انفورماتیک در حرفه پرستاری- سیستم های تصمیم یار بالینی
10 بکارگیری مفید ابزارهای انفورماتیک در حرفه پرستاری- سیستم های تصمیم یار بیمار
11 معرفی فعالیت های بین المللی انفورماتیک پرستاری مدیریت تحولات انفورماتیک در پرستاری
12 آموزش انفورماتیک و توسعه حرفه ای پرستاران
13 سیاست های توسعه ای و پذیرش کاربردی فناوری اطلاعات برای پرستاران
14 مدیریت و رهبری و تلفیق فرآیندهای کاری پرستاری با فناوری

محورهای کلی زیرپودمان ها در دوره های پودمانی سطح متوسط و پیشرفته در اینجا اشاره شده اند:

 • مفاهیم بنیادی و اصول انفورماتیک پرستاری
 • هدف و استانداردهای انفورماتیک در پرستاری
 • تعامل پرستار و کامپیوتر
 • صلاحیت های انفورماتیک پرستاری
 • طبقه بندی تشخیص های پرستاری ناندا
 • طبقه بندی مداخلات پرستاری NIC
 • طبقه بندی پیامدهای مراقبت پرستاری NOC
 • گزارش نویسی و انفورماتیک پرستاری
 • تله نرسینگ
 • سیستم های اطلاعات در پرستاری
 • جستجوی علمی در اینترنت
 • بازیابی تولیدات علمی پرستاری
 • پایگاه های اطلاعات تخصصی و تعامل با آن ها
 • مسائل اخلاقی و محرمانگی در اشتراک گذاری اطلاعات بیمار
 • آموزش انفورماتیک در پرستاری
 • پرستاری مبتنی بر شواهد و انفورماتیک
 • ابزارهای انفورماتیک در حرفه پرستاری (در حیطه های پژوهش، آموزش، بالین و مدیریت)
 • مراقبت خانگی و IT در پرستاری
 • انفورماتیک پرستاری و مراقبت از سالمند
 • سیستم های هشداردهنده و یادآورهای پرستاری
 • سیستم های تصمیم یار پرستاری
 • مدیریت خودمراقبتی و انفورماتیک پرستاری
 • چالش های بکارگیری IT در پرستاری
 • اعتباربخشی و اهمیت IT در پرستاری
 • کاربردپذیری فناوری اطلاعات در پرستاری
 • رهبری تحولات انفورماتیک در پرستاری
 • پتانسیل های آینده انفورماتیک پرستاری

برنامه و شکل ارائه دوره:

این دوره در سه سطح طی دوره مقدماتی، متوسط و پیشرفته  بصورت مجازی و هر کدام بین 3 تا 6 ماه ارائه می شود و دوره مقدماتی آن تحت عنوان”ارائه مراقبت مبتنی بر فناوری برای پرستاران”، طبق جدول شماره 1، آماده جذب فراگیر می باشد. فراگیران پس از ثبت نام و گذراندن سطح مقدماتی در صورت تمایل می توانند در سطوح بعدی شرکت نمایند.

محتوای آموزشی دوره توسط اساتید هیات علمی، اعضای گروه اموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری و تحت نظر مدیر گروه طبق فهرست جدول شماره 2، تدوین می گردد.

مدیرگروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری: دکتر آسیه درویش

اعضای گروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری: تعداد 11 نفر اساتید هیات علمی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور

کمیته علمی دوره پودمانی انفورماتیک پرستاری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر سعید اسلامی دانشیار گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2 دکتر اعظم اصلانی استادیار گروه مدیریت اطلاعات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3 دکتر فاطمه بهرام نژاد استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
4 دکتر سید محمود تارا استادیار گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
5 دکتر علی دادگری استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
6 دکتر آسیه درویش مدیرگروه آموزشی مجازی انفورماتیک پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مجازی، عضو گروه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7 دکتر هانیه زهتاب هاشمی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مجازی
8 خانم دکتر تهمینه صالحی استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پرستاری و مامایی
9 دکتر عباس عباس زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی
10 جناب آقای دکتر رضا نگارنده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی
11 دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پرستاری و مامایی

گروه هدف پودمان:

دارندگان مدرک معتبر کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته پرستاری و مقاطع بالاتر اخذ شده از داخل یا خارج از کشور (به تایید وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی)

نحوه ارزیابی شرکت کنندگان:

در انتهای هر پودمان آزمون الکترونیک از فراگیران به عمل می آید و پورتفولیوی الکترونیکی ایشان در سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت بررسی گزارش پروژه های عملی انجام شده توسط فراگیران بارگذاری خواهد گردید. فراگیرانی که موفق به تکمیل هر سه پودمان شدند برای صدور گواهینامه صلاحیت انفورماتیک پرستاری در آزمون الکترونیکی سنجش صلاحیت انفورماتیک پرستاری شرکت می کنند.

نحوه ارائه گواهی:

گواهینامه بصورت زیر توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی جهت شرکت کنندگان صادر می گردد:

1-افرادی که دوره مقدماتی را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه سطح اول انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.

2-افرادی که دوره متوسط را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه سطح دوم انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.،

3-افرادی که دوره پیشرفته را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه سطح پیشرفته انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.

4-افرادی که در هر سه دوره پودمانی سطوح مقدماتی تا پیشرفته شرکت کرده باشند و با موفقیت به پایان رسانده باشند پس از شرکت در آزمون الکترونیکی صلاحیت انفورماتیک پرستاری، گواهینامه صلاحیت انفورماتیک پرستاری دریافت می کنند.

لینک سامانه ثبت نام  register.vums.ac.ir