info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

خواهشمند است داوران محترم نکات ذیل را در داوری مورد توجه قرار دهند:
1- طرح های ارسالی به واحد طرح های توسعه ای قبلاً توسط مدیر واحد طرح های توسعه ای مورد بررسی اولیه قرار گرفته و در صورت عدم تناقض با سیاست های کلی اعطای گرانت به طرح های توسعه ای در دانشگاه وارد مراحل داوری می شود.
2- برای اجتناب از سوگیری اسامی مجریان و همکاران طرح برای داوران ارسال نمی گردد.
3- داوران محترم می توانند بر اساس نوع طرح ( پژوهشی یا توسعه ای ) از چک لیست مربوطه استفاده نمایند. این چک لیست همراه پروپوزال ارسالی برای داوران ارسال می گردد.
4- در صورت وجود تعارض منافع داور باید سریعاً به مدیر واحد اطلاع دهد.
5- ضروری است در ابتدای داوری، طرح ارسالی از نظر عدم رخداد سرقت ادبی توسط داوران محترم مورد بررسی قرار گیرد.
6- لازم است داوران ظرف حداکثر دو هفته نتایج داور خود را به مرکز ارسال نمایند.
7- یک هفته پس از ارسال طرح یادآوری برای داوران ارسال می گردد.
8- در صورتیکه ظرف مدت دو هفته پس از ارسال طرح برای داوری نتایج داوری به واحد نرسد یادآوری دوم برای داور ارسال می گردد.
9- در صورتی که داور ظرف 24 ساعت از یادآوری دوم نتایج داوری را ارسال ننماید یا دلیل موجهی ارائه ندهد، طرح برای داوری به داور دیگری داده خواهد شد.
10- در صورتیکه داور محترم اصلاحاتی درخواست نمایند این درخواست از طرف واحد برای مجری ارسال و پاسخ مجری به همراه طرح اصلاح شده مجدداً برای داوران ارسال خواهد شد.
11- در داوری مجدد، داوران موظفند ظرف یک هفته نظرات خود را در خصوص قابل قبول بودن اصلاحات طرح یا نیاز به اصلاحات بیشتر ارائه نمایند.
12- داوران در داوری¬های مجدد نباید ایرادات جدید از طرح مطرح نمایند. مگر اینکه در اثر اصلاحات و تغییرات مجریان ایرادات جدید مهمی ایجاد شده باشد.
13- در صورتیکه هر دو داور طرح را مردود اعلام نمایند، طرح برای تصمیم گیری نهایی در شورای طرح های توسعه¬ای مطرح خواهد شد.
14- در صورتیکه هر دو داور طرح را پذیرفته اعلام نمایند، طرح برای تصمیم گیری نهایی در شورای طرح های توسعه¬ای مطرح خواهد شد.
15- در صورتیکه بین دو داور اختلاف نظر فاحشی باشد طرح با نظر مدیر واحد برای داور سوم فرستاده خواهد شد.
16- بعد از تصمیم گیری نهایی در خصوص طرح¬های داوری شده در شورای طرح های توسعه ای بازخورد به داوران طرح داده خواهد شد.
17- با توجه به آن که برخی داوران جزء مشاوران مرکز نیز می باشند و با عنایت به اینکه داور و مجری طرح یکدیگر را نمی شناسند، در صورتیکه مجری به طور اتفاقی مشاوری را انتخاب نماید که داور طرحش باشد، لازم است مشاوره بدون آشکار شدن این مساله از سوی داور انجام شود.


© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی