info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

به نام خداوند بخشنده مهربان


وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
معاونت آموزشی


روند کار رسیدگی به طرح های ارسال شده به واحد طرح های توسعه ای

1- دریافت طرح توسط مدیرواحد. دریافت طرح از مجری از طریق پست الکترونیک vaa@vums.ac.ir صورت می گیرد.
2- بررسی اولیه طرح توسط مدیر واحد: (ظرف دو روز )
    a. رد سریع طرح در صورت عدم انطباق با سیاست های کلی مرکز. در این صورت در اولین فرصت مراتب به اطلاع مجری طرح می رسد.
    b. مطرح نمودن طرح در اولین جلسه شورا در صورت وجود ابهام از نظر انطباق با سیاست¬های کلی اعطای گرانت به طرح های توسعه ای در دانشگاه c. تعیین سه داور توسط مدیر واحد
 3- ارسال طرح برای داوران و انجام داوری توسط ایشان.( ظرف دو هفته نظر داوران جمع آوری خواهد شد. در صورت تاخیر به داور یادآوری و در صورت لزوم داور عوض خواهد شد. )
 4- جمع بندی نظر داوران توسط مدیر واحد: ( ظرف یک هفته )
    a. در صورت موافقت هر سه داور با طرح، برای تصمیم گیری نهایی به شورای طرح های توسعه ارسال می شود.
    b. در صورت مخالفت هردو مجری با طرح، برای تصمیم¬گیری نهایی به شورای طرح های توسعه ارسال می گردد.
    c. در صورت اختلاف نظر بین نظر داوران، بر حسب صلاح دید مدیر واحد طرح برای داور چهارم ارسال می شود. در این موارد تصمیم گیری بر اساس توافق سه داور از چهار نفر صورت می گیرد.
    d. در صورت نیاز به اصلاحات بیشتر، طرح برای مجری طرح ارسال می شود. ( از مجریان درخواست می گردد که ظرف دو هفته اصلاحیه خود را به واحد ارسال نمایند.
    تبصره: در صورت تحقق بند 4.d، پس از اعمال اصلاحات توسط مجری، طرح مجددا وارد مرحله 5 می شود.
5- پس از تایید طرح توسط حداقل سه داور، برای تصمیم گیری نهایی طرح برای شورا ارسال می شود.
6- در صورت تصویب طرح درشورای توسعه آموزش دانشگاه: a. از مجری طرح خواسته می شود تا پروپوزال طرح را در سامانه پژوهشی ثبت نماید. b. طرح برای کارشناسی هزینه و طرح در شورای HSR دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال می شود.
7- دریافت طرح توسط مدیر واحد . دریافت طرح از مجری از طریق پست الکترونیکvaa@vums.ac.ir صورت می گیرد.
8- بررسی اولیه طرح توسط مدیر واحد: (ظرف دو روز )
    d. رد سریع طرح در صورت عدم انطباق با سیاست های کلی مرکز. در این صورت در اولین فرصت مراتب به اطلاع مجری طرح می رسد.
    e. مطرح نمودن طرح در اولین جلسه شورا در صورت وجود ابهام از نظر انطباق با سیاست های کلی اعطای گرانت به طرح های توسعه ای در دانشگاه
    f. تعیین سه داور توسط مدیر واحد
9- ارسال طرح برای داوران و انجام داوری توسط ایشان.( ظرف دو هفته نظر داوران جمع آوری خواهد شد. در صورت تاخیر به داور یادآوری و در صورت لزوم داور عوض خواهد شد. )
10- جمع بندی نظر داوران توسط مدیر واحد: ( ظرف یک هفته )
    e. در صورت موافقت هر سه داور با طرح، برای تصمیم گیری نهایی به شورای طرح های توسعه ارسال می شود.
    f. در صورت مخالفت هر دو مجری با طرح، برای تصمیم¬گیری نهایی به شورای طرح های توسعه ارسال می گردد.
   g. در صورت اختلاف نظر بین نظر داوران، بر حسب صلاح¬دید مدیر واحد طرح برای داور چهارم ارسال می شود. در این موارد تصمیم گیری بر اساس توافق سه داور از چهار نفر صورت می گیرد.
   h. در صورت نیاز به اصلاحات بیشتر، طرح برای مجری طرح ارسال می شود. ( از مجریان درخواست می گردد که ظرف دو هفته اصلاحیه خود را به واحد ارسال نمایند.
   تبصره: در صورت تحقق بند 4.d، پس از اعمال اصلاحات توسط مجری، طرح مجددا وارد مرحله 5 می شود.
11- پس از تایید طرح توسط حداقل سه داور، برای تصمیم گیری نهایی طرح برای شورا ارسال می شود.
12- در صورت تصویب طرح درشورای توسعه آموزش دانشگاه:
   c. از مجری طرح خواسته می شود تا پروپوزال طرح را در سامانه پژوهشی ثبت نماید.
   d. طرح برای کارشناسی هزینه و طرح در شورای HSR دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال می شود.
© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی