info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

برای آشنایی با استودیوهای صدابرداری و تصویربرداری دانشگاه علوم پزشکی مجازی میتوانید تیزر زیر را دانلود و مشاهده نمایید.

© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی