info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     شنبه 3 فروردین ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

آزمون های آزمایشی آمادگی برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی


داوطلبان گرامی توجه نمایند که در بهار سال 1398 اولین دوره آزمون های آزمایشی توسط دانشگاه مجازی علوم پزشکی برگزار می شود و دراین دوره، رشته های زیر می توانند شرکت نمایند. سایر رشته ها از دوره بعد به لیست آزمون های آزمایشی اضافه خواهند شد.


تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی جامع کارشناسی ارشد علوم پزشکی


ساعت برگزاری آزمون
تاریخ برگزاری
آزمون
9 صبح
20 اردیبهشت 1398
     آزمون آزمایشی جامع مرحله اول      
9 صبح
3 خرداد 1398
     آزمون آزمایشی جامع مرحله دوم
9 صبح
17 خرداد 1398
   آزمون آزمایشی جامع مرحله سوم

هزینه ثبت‌نام  برای یک مرحله آزمون 600.000 ریال، دو مرحله 1.000.000 ریال و سه مرحله 1.350.000 ریال است.

© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی