چهارشنبه 22 آذر ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی
گزارش آماری دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ویژه هیات علمی
ورودی مهر 95


تعداد کل دانشجویان: 586
تعداد دانشجویان به تفکیک دانشگاه علوم پزشکی: شهر
 تعداد
 شهر
تعداد
ساوه
2
 آبادان
 9
سبزوار
 2
اراک
 1
سمنان
 2
ارتش
 5
سیرجان
 1
اردبیل
 3
شاهد
 2
ارومیه
 11
شاهرود
 4
آزاد
 27
شهرکرد
 5
اصفهان 
 44
شهیدبهشتی
 15
 اهواز
 16
شیراز
 9
ایران
 3
فسا
 1
ایلام
 5
قزوین
 7
بابل
 27
قم
 7
 بجنورد
 17
کاشان
 12
بقیه الله
 1
کرج
 11
بم
 2
سنندج
 4
بندرعباس
 1
کرمان
 13
علوم بهزیستی و توانبخشی
 28
کرمانشاه
 38
 بوشهر
 1
گلستان
 6
بیرجند
 19
گناباد
 11
تبریز
 24
گیلان
 30
تربت جام
 3
لرستان
 6
تربیت مدرس
 1
مازندران
 12
تهران
 26
مشهد
 37
جهرم
 5
نیشابور
 18
جیرفت
 9
همدان
 15
دزفول
 4
یاسوج
 7
رفسنجان
 3
یزد
 4
زاهدان
 5
 
 
زنجان
 5© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی