info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     دوشنبه 2 اردیبهشت ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397


ورودی های مهر 95- 96

تاریخرویداد آموزشیردیف
17 آذرماه
انتخاب واحد
1
1 دیماه
شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه2
15 اردیبهشت
پایان ترم 3
8  خردادماه
برگزاری آزمون4
11 خردادماه
ورود نمرات در سامانه سما4
18 خردادماه
شروع ترم جدید
4ورودی های مهر 97

تاریخرویداد آموزشیردیف
17 آذرماه
انتخاب واحد
1
1 دیماه
شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه
2
15 اردیبهشت ماه
پایان ترم
3
8 خردادماه
برگزاری آزمون4
11 خردادماه
ورود نمرات در سامانه سما4
18 خردادماه
شروع ترم جدید
4


© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی