info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     سه شنبه 4 اردیبهشت ماه، 1397
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی
معاونت امور بین الملل

فعالیت این معاونت از سال 1395 آغاز و ضمن ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی نسبت به برگزاری آزمون‌های بین‌المللی ازجمله TOEFL و GRE در سطح کشور و تبیین دوره‌های آموزشی مربوط، برنامه‌ریزی ارائه دوره‌های معتبر بین‌المللی مرتبط با سلامت مردم ازجمله دوره‌های آموزشی مجازی تهیه و عرضه مواد غذایی سالم با مشارکت شرکت‌های جهانی تولیدکننده مواد غذایی و همچنین تهیه محتواهای آموزش مجازی به سایر زبان‌ها با همکاری اساتید بنام دانشگاه‌ها و موسسات معتبر اقدام نموده است. تعامل با اساتید دانشگاه‌ها و موسسات بین‌المللی برای تبیین دوره‌های آموزشی و تهیه محتواهای مجازی به سایر زبان‌ها ازجمله دوره‌های زیر در حال انجام است:
- WFME برای رشته آموزش پزشکی
- Pharmacovigilance (PV)
- JLI
- FAIMER
- AMEE


معاون امور بین الملل

                                 دکتر امید سبزواری

مشاور معاونت امور بین الملل:
دکتر شعله بیگدلی

کارشناسان:
فاطمه اکرمی
شکوفا شکوه
مریم عربانی نژاد


© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی