info@vums.ac.ir    + 98 21 88504058     شنبه 3 فروردین ماه، 1398
دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی مجازی


ایجاد فرهنگ استفاده از آموزش مجازی در بین دانشجویان، اعضای هیات علمی و دست اندرکاران دانشگاه های علوم پزشکی کشور یکی از مهمترین اهداف دانشگاه علوم پزشکی مجازی را تشکیل می دهد. بر همین اساس بر آن شدیم تا مجموعه محتواهایی تهیه کنیم و با آشنا سازی مخاطبان با یادگیری الکترونیکی و جنبه های مختلف آن، استفاده از آموزش مجازی در دانشگاه ها را بیش از پیش توسعه بخشیم. این محتواها که با رعایت اصول آموزشی و با پیشرفته ترین تکنولوژی های در دسترس تهیه شده موارد زیر را پوشش می دهد:

مجموعه محتوای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

معاونت زیرساخت

مدیریت محتوا

مدرس
حجم زیاد
حجم کم
عنوان محتوا
دکتر آیین محمدی
دریافتدریافتتعاریف و مفاهیم یادگیری الکترونیکی
دکتر آیین محمدیدریافتدریافتسیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی
دکتر ریتا مجتهدزاده
دریافتدریافتتیم های درگیر در سیستم های یادگیری الکترونیکی
دکتر آیین محمدیدریافتدریافتآشنایی با کلاس وارونه
دکتر ریتا مجتهدزادهدریافتدریافتآشنایی با موکس
دکتر آزاده شعبانی
دریافتدریافتآشنایی با تحلیل گر یادگیری
دکتر شعله بیگدلی
دریافتدریافتبازی سازی در یادگیری الکترونیکی
دکتر میترا قریب
دریافتدریافتاستانداردهای محتوای الکترونیکی
دکتر مریم طایفه محمودی
دریافتدریافتواقعیت افزوده و واقعیت مجازی
دکتر عیسی رضایی
دریافتدریافتمعرفی ابزارهای ویدئو توضیح دهنده
دکتر مانوش مهرابی
دریافتدریافتویژگی های محتوای الکترونیکی

دریافتدریافتکل فایل ها به صورت زیپ شده
لطفا پس از دانلود و خارج کردن از حالت فشرده فایل autorun.exe را اجرا کنید.

دریافت سی دی محتوای الکترونیکی به صورت فشرده

© 1394 سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی