یکشنبه 29 مرداد ماه، 1396
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

بازدید نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی مجازی از زیر ساخت‌ها و فعالیت‌های انجام شده در حوزه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

در این بازدید که در روز یکشنبه 96/5/8 انجام شد در حضور هیات محترم رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جهرم وضعیت کلی این دانشگاه ارائه شد. ...

کاهش هزینه های دانشگاه ها با ارائه خدمات زیرساختی، یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دکتر استاد: یکی از اهداف دانشگاه علوم پزشکی مجازی کاهش هزینه های دانشگاهها با ارائه خدمات زیرساختی و نرم افزاری می باشد. ...

تصویب مجموعه استانداردهای اعتباربخشی مراكز آموزش مجازي و دانشکده های مجازي دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مجموعه استانداردهای اعتباربخشی مراكز آموزش مجازي و دانشکده های مجازي دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دویست و پنجاه و هشتمین نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده و ابلاغ شد. ...

تصویب آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی و دانشکده های مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

آیین نامه نظارت و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی و دانشکده های مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دویست و پنجاه و هشتمین نشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به تصویب رسیده و ابلاغ شد. ...

© 1394 سايت دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی