لیست اخبار صفحه :1
اولین جلسه برنامه پژوهشی "کافه نوآوری" دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار شد
معاونت اموردانشگاهی

اولین جلسه برنامه پژوهشی "کافه نوآوری" دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار شد

اولین جلسه برنامه پژوهشی "کافه نوآوری" دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با عنوان" فرصت ها و چالش های فناوری نوین آموزش علوم پزشکی" با حضور اساتید علوم پزشکی سراسر کشور مورخ چهارشنبه 16 شهریور در محل سالن کنفرانس دانشگاه و به صورت وبیناری برگزار گردید.