الف) ارکان دانشگاه عبارت است از:

1- هیأت امناء

2- شورای دانشگاه

3- رئیس دانشگاه

4- دانشکده ­ها

5- گروه ­های آموزشی

 

ب) هیات امنای دانشگاه متشکل خواهد بود از:

1- وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

2- رئیس دانشگاه

3- هشت تن از شخصیت­ های علمی ‌کشور در رشته‌ های مختلف علوم پزشکی و مجازی که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تائید به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهند شد و به مدت پنج سال عهده دار عضویت در هیات خواهند بود.

تبصره: احکام اعضای ردیف 3 توسط رئیس شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد و انتصاب مجدد ایشان بلامانع است.

 

ج) وظایف هیات امنای دانشگاه عبارت است :

1 – تعیین خط مشی کلی دانشگاه

2 – تصویب اصول برنامه ­های توسعه دانشگاه

3 – تصویب بودجه سالانه دانشگاه و موسسات تابعه که توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می­شود و ارائه آن به مراجع ذیربط

4 – تشخیص ضرورت تاسیس مقاطع تحصیلی، دانشکده ­های جدید و موسسات تحقیقاتی و علمی تابع دانشگاه و پیشنهاد به مراجع ذیربط

5 – بررسی گزارش سالانه رئیس دانشگاه و تصمیم گیری در مورد رفع مشکلات و نقایص و پیشرفت بهتر امور

6 – تصویب تشکیلات دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات

7 – نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه

8 – بررسی مسائلی که طرح آن به نظر رئیس دانشگاه ضرورت دارد

9 – جلب و قبول کمک ­ها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت نقدی یا غیر نقدی

10 – اخذ تصمیم در مورد نحوه ارتباط با دانشگاه­ ها و موسسات علمی و فرهنگی خارجی بین ­المللی در چارچوب مقررات کشوری

 

د) شورای دانشگاه مرکب از افراد ذیل است:

1- رئیس دانشگاه که ریاست شورا را به عهده دارد

2- معاونان دانشگاه

3- روسای دانشکده ­ها و مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی وابسته به دانشگاه مستقل از دانشکده ­ها

4- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

5- دو نفر از اعضای هیأت علمی عضو شورای آموزشی دانشگاه و دو نفر از اعضای هیأت علمی عضو شورای پژوهشی دانشگاه به انتخاب شورای مربوطه

6- حداکثر سه نفر از روسای دانشکده­ های مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی که با هماهنگی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط رئیس دانشگاه انتخاب می­شوند.

7- سه نفر از اعضای هیات علمی دانشکده­ های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور دارای وابستگی هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

 

ه) وظایف شورای دانشگاه عبارت است از:

الف – پیشنهاد تاسیس رشته­ های آموزشی و پژوهشی جدید مرتبط با علوم فضای مجازی به مراجع ذیربط

ب – تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته­ های فوق در چارچوب مقررات

ج – برنامه ­ریزی و تصویب برنامه راهبردی و نظارت بر اجرای ارائه خدمات نرم افزاری آموزش مجازی به سایر دانشگاه ­ها

د – برنامه­ ریزی و تصویب برنامه راهبردی و نظارت بر اجرای ارائه محتواهای الکترونیکی استاندارد در تعامل با سایر دانشگاه ­های علوم پزشکی

ه – بررسی طرح جامع و برنامه­ های توسعه دانشگاه و پیشنهاد اصول کلی آنها به هیأت امناء

و – تصویب آیین ­نامه­ های آموزشی و پژوهشی خاص دانشگاه در چارچوب مقررات کلی

ز- برنامه ­ریزی برای تعامل و همکاری­ های مشترک با دانشکده­ های مجازی و مراکز آموزش مجازی سایر دانشگاه ­های علوم پزشکی کشور.

ز – بررسی مسائل پیشنهادی رئیس دانشگاه

 

و) اداره کلیه امور دانشگاه و نیز نمایندگی دانشگاه در مراجع رسمی و غیر رسمی بر عهده رئیس دانشگاه است، که به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می شود.

 

ز) دانشگاه معاونانی به شرح زیر دارد:

1- معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

2- معاون پژوهشی

3- معاون بین ­الملل

4- معاون مجازی سازی و فناوری

5- معاون توسعه مدیریت و برنامه ­ریزی منابع

 

تبصره: هرگونه تغییر در ساختار تشکیلات دانشگاه، شرح وظایف تفصیلی و تعداد معاونین براساس مقررات مربوطه و با تصویب هیأت امنا تعیین می شود.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:اطلاعیه دانشجویان ترم تابستانی

11 مرداد 1401