اعضای شورای راهبری کمیته هوش مصنوعی

 

اعضای شورای راهبردی کمیته عبارتند از :

 

ریاست شورا

 

 

 

دکتر آرش خجسته رییس شورا

 

 


 

دبیر شورا

 

 

 

دکتر احسان کدخدایی الیادرانی دبیر  شورا

 

 

خانم دکتر فهیمه قاسمی قائم مقام دبیر شورا

 

 

 


 

اعضای شورا

 

 

 

دکتر غلامرضا حسن زاده عضو شورا

 

 

دکتر سید مهدی رضایت عضو شورا

 

 

دکتر محمد تقی جغتایی عضو شورا

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد واسعی عضو شورا

 

 

 

 

 

دکتر  علیرضا احمدیان عضو شورا