اعضای شورای عالی آموزش مجازی

 

 

اعضای حقیقی شورا

 

 

 

دکتر احسان شریفی پور

 

 

دکتر امین بیگلرخانی

 

دکتر احسان کدخدایی

 

دکتر سید مهدی رضایت

 

 

دکتر محمد تقی جغتایی

 

 

دکتر یونس پناهی

 

 

 

 

اعضای حقوقی شورا

 

 

 

دکتر جلیل کوهپایه زاده

 

 

 

دکتر احمد احمدی تیمورلویی

 

 

 

دکتر آیین محمدی

 

 

 

دکتر بابک ثابت

 

 

 

دکتر بهنام ثبوتی

 

 

 

دکتر سید امیر پاشا طباییان

 

 

 

دکتر غلامرضا حسن زاده

 

 

 

دکتر مرضیه نجومی

 

 

 

دکتر مریم بختیاری

 

 

 

دکتر محسن عباسی

 

 

 

دکتر مهدی کدخدا زاده

 

 

 

دکتر مجید محمدیان