اعضای شورای پژوهشی

 

 

آقای دکتر سلیمان احمدی

 

مشاور رییس دانشگاه در امور دانشگاهی ومدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
 

 

 

آقای دکتر آیین محمدی

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 

خانم دکتر ریتا مجتهد زاده

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 

خانم دکتر نوشین کهن

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
 

 

آقای دکتر ایمان جهانیان

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 

 

 

آقای دکتر رضا ابوفاضلی

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

 

آقای دکتر رضا غفاری

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

 

آقای دکتر آبتین حیدرزاده

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 

 

آقای دکتر همایون بنادرخشان

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 

 

آقای دکتر عباس کبریایی زاده

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 

 

 

آقای دکتر پیام کبیری

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 

خانم دکتر زهره سادات میرمقتدایی

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

 

 

خانم دکتر ناهید ظریف صنایعی

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

خانم تکتم معصومیان حسینی

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 

 

خانم فاطمه امینی

 

مشاور رئیس دانشگاه در امور انتشارات و کتابخانه مجازی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
 

 

آقای دکتر افشین صرافی نژاد

 

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان