اعضای شورا:

دکتر سلیمان احمدی (مدیر گروه)

دکتر وحیده منتظری (دبیر شورا)

دکتر منیژه هوشمندجا

دکتر نوشین کهن

دکتر سمیه رجب زاده

دکتر هانیه زهتاب هاشمی

دکتر حسین کریمی مونقی

دکتر سید محمد علی حسینی

دکتر محبوبه خباز مافی نژاد

دکتر اطهر امید

دکتر یدالله زارع زاده

دکتر معصومه صیدی