اعضای مرکز رشد فناوری های سلامت

 

 

 

 

 

دکتر علی حکیم جوادی

 

 

دکتر سید رضا مظهری

 

 

دکتر احسان کدخدایی 

 

 

 مهندس محمد احمدی