ورودی های مهر 95- 96- 97

 

انتخاب واحد
25 مهر ماه تا 15 آذر

 

شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه
20 آذر

 

پایان ترم
21 فروردین 99

 

برگزاری آزمون، دریافت نمرات از اساتید و ورود نمرات در سامانه سما
هفته اول اردیبهشت

 
 
 
 
ورودی های مهر 98
 
 
ورودی پودمان آبان ماه 1398
 

انتخاب واحد
10 آبان تا 15 آذر

 

شروع کلاس ها و بارگذاری دروس توسط اساتید بر روی سامانه نوید
20 آذر ماه

 

پایان ترم
21 فروردین 99

 

برگزاری آزمون الکترونیکی
هفته اول اردیبهشت ماه