نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی است.

 

 
 

اطلاعیه‌ها

آرشیو