الف) دانشگاه دارای شخصیت حقوقی و وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و از نظر اداری و مالی تابع مقررات این وزارت و شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبارات آن زیر نظر وزارت متبوع هزینه خواهد شد.

ب) ستاد مرکزی دانشگاه در تهران است و تأسیس شعب آن در سطح ملی و بین المللی منوط به تأیید شورای دانشگاه و تصویب هیأت امنای دانشگاه و در چارچوب قوانین و مقررات کشور می باشد

اطلاعیه‌ها

آرشیو

امور دانشگاهی:اطلاعیه دانشجویان ترم تابستانی

11 مرداد 1401